Image title
Image title
Image title


Avon Oktober hingga Disember 2023 Program GAIN untuk Wakil Baharu Terma & Syarat:

 • Program GAIN (“Program”) akan berkuat kuasa dari 1 Oktober 2023 hingga 29 Februari 2024 ("Tempoh Program").
 • Promosi ini tersedia secara eksklusif kepada Wakil Baharu yang mendaftar antara Oktober 2023 dan Disember 2023. Wakil yang Layak mesti mengekalkan kedudukan baik sepanjang Tempoh Program dan tidak boleh digantung, dibatalkan atau ditamatkan oleh Avon.
 • Wakil Baharu untuk Bulan 1, Bulan 2 dan Bulan 3 ditakrifkan seperti berikut:

Wakil baru

Bulan 1 ("LOA 1")

Bulan 2 ("LOA 2")

Bulan 3 ("LOA 3")

Oktober wakil baharu

Oktober

November

Disember

November wakil baharu

November

Disember

Januari

Disember wakil baharu

Disember

Januari

Februari

 • Untuk layak mendapat bonus tunai bulanan, Wakil baharu mesti memenuhi keperluan pembelian minimum untuk setiap bulan kalendar masing-masing. Keperluan pembelian minimum merujuk kepada transaksi jualan bersih yang dicaj ke akaun Wakil, tidak termasuk sebarang transaksi yang kemudiannya dibatalkan, dibatalkan, dibayar balik atau diterbalikkan. Sebagai contoh, merujuk kepada Fasal 3 di atas, rekrut Oktober ialah wakil baharu yang mendaftar antara 1 Oktober 2023 hingga 31 Disember 2023. Ini bermakna Bulan 1 bersamaan dengan Oktober 2023, Bulan 2 bersamaan dengan November 2023 dan Bulan 3 bersamaan dengan Disember 2023. Dalam setiap bulan ini, Wakil baharu mesti memenuhi syarat pembelian minimum untuk layak mendapat bonus tunai. Ini terpakai kepada semua wakil baharu dari Oktober 2023 hingga Disember 2023.
  • Pembelian minimum bulan 1 RM100.00 bersih: Terima Hadiah Alu-aluan + RM 5.00 bonus tunai.
  • Bulan 2 Pembelian Minimum RM150.00 bersih: Terima bonus tunai RM15.00.
  • Bulan 3 Pembelian Minimum RM200.00 bersih: Terima bonus tunai RM20.00.
 • Untuk melayakkan diri untuk hadiah alu-aluan, Wakil baharu mesti membuat pembelian minimum Bulan 1 sebanyak RM60.00 bersih daripada brosur yang diserlahkan dalam satu resit, di dalam kedai di mana-mana lokasi Avon Puteri. Hadiah alu-aluan boleh ditebus terus dari Avon Puteri pada masa pembelian. Wakil baharu akan menerima hadiah alu-aluan setelah pembelian bersih RM60.00 dan juga akan mendapat bonus tunai RM5.00 sebaik sahaja wakil mencapai RM100.00 keperluan pembelian bersih seperti yang dinyatakan dalam Klausa 4a di atas. Wakil baharu hanya akan menerima satu (1) hadiah alu-aluan.
 • Wakil baharu yang Layak yang memenuhi kriteria akan menerima pemberitahuan dan bonus tunai akan dibayar pada bulan berikutnya. Bonus tunai sah selama satu bulan dan tidak boleh dipindahkan, diserahkan atau ditukar dengan wang tunai atau sebarang bentuk pampasan lain.
 • Setiap Wakil Yang Layak berhak menerima hanya satu hadiah alu-aluan dan/atau bonus tunai setiap bulan semasa Tempoh Program.
 • Untuk melayakkan diri untuk Hadiah Pencapaian Berturut-turut LOA 1-3, iaitu hadiah yang diberikan kepada wakil baharu untuk melengkapkan keperluan dalam 3 bulan pertama mereka, wakil itu mesti mencapai pembelian minimum Bulan 1 berturut-turut sebanyak RM100.00 bersih, pembelian minimum Bulan 2 sebanyak RM150.00 bersih, dan pembelian minimum Bulan 3 sebanyak RM200.00 bersih. Selain itu, Wakil mesti menghadiri latihan 90 hari wakil baharu antara Bulan 1 dan Bulan 3. Hadiah Pencapaian Berturut-turut LOA 1-3 ialah Beg Avon GAIN.
 • Wakil Baru boleh memanfaatkan Kit GAIN RM100.00 antara Bulan 1 dan Bulan 3. Setiap Wakil Yang Layak terhad kepada satu Kit GAIN, sementara stok masih ada.
 • Wakil yang layak tidak boleh mengambil bahagian dalam mana-mana promosi pendaftaran Avon lain atau menggabungkan promosi ini dengan mana-mana promosi lain, melainkan dibenarkan sebaliknya oleh Avon mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Avon berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan bonus tunai atau item yang diberikan dengan item yang sama nilainya tanpa notis atau alasan terlebih dahulu.
 • Avon berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menarik balik atau menamatkan Program ini pada bila-bila masa tanpa notis atau sebab terlebih dahulu.
 • Keputusan Avon tentang semua perkara berkaitan Program ini (termasuk tafsiran Terma & Syarat ini) adalah muktamad dan mengikat untuk semua individu, dan tiada rayuan akan dilayan.
 • Syarikat berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Wakil Avon sekiranya Syarikat mendapati dan/atau percaya bahawa wakil Avon:
  • terlibat dalam kelakuan tidak beretika, menyalahi undang-undang dan/atau penipuan atau gagal mematuhi mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Pyramid 1993, Tatakelakuan Persatuan Jualan Langsung Malaysia, atau mana-mana polisi, garis panduan atau prosedur operasi standard Syarikat;
  • membuat pemulangan produk bagi produk yang dibeli dalam Tempoh yang membawa kepada pengurangan kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Terma dan Syarat ini;
  • mempunyai akaun tertunggak dan/atau jumlah terhutang/terhutang kepada Syarikat; dan/atau
  • yang Perjanjian Wakil Jualan Bebas dengan Syarikat ditamatkan atas apa jua sebab pada masa pemenang untukProgramditentukan.


 • Jika perlu berbuat demikian, pihak Wakil hendaklah melaksanakan semua dokumentasi seperti yang dianggap perlu oleh Syarikat untuk membenarkan Syarikat dan penerima serah hak mereka menggunakan, memaparkan, menyalin, mengubah suai, mengedar, menerbitkan, menjual, menyerahkan, menukar, melesenkan, sub-lesen, di mana-mana dan semua lokasi, dalam apa-apa medium, bentuk atau format, dalam sebarang nombor, imej atau rupa atau namanya dalam mana-mana gambar, imej, video, gambar bergerak, rakaman bunyi dan pengeluaran semulanya, dan apa-apa maklumat biografi yang diberikan oleh Wakil kepada Avon.


 • Penyertaan dalam Program membentuk Perwakilan persetujuan untuk Syarikat menggunakan nama dan gambar Peserta untuk tujuan promosi dan pemasaran.


 • Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami, atau untuk sebarang kecederaan peribadi yang mungkin dialami, akibat daripada wakil Avon mengambil bahagian dalam Program dan atau memenangi/penggunaan Hadiah.


 • Dengan mengambil bahagian dalam Program,wakil baharu bersetuju dengan terma yang dinyatakan dalam Notis Privasi Syarikat, bahawa data peribadinya yang dikumpul atau diberikan oleh/kepada Syarikat boleh diproses, disimpan, dikumpul, digunakan oleh Syarikat, dan mungkin didedahkan kepada pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad. kepada kumpulan syarikat Syarikat, sama ada di dalam atau di luar Malaysia untuk sebarang tujuan. Sekiranya Peserta menarik balik persetujuan untuk pemprosesan, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan data peribadinya oleh Syarikat, Peserta hendaklah memberitahu Syarikat tentang niatnya secara bertulis.


 • Syarikat mengecualikan dan menafikan sebarang representasi, waranti dan/atau jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang jaminan ke atas kualiti dan/atau kebolehdagangan untuk tujuan khusus produk yang dijual oleh Syarikat.


 • Wakil Avon bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang dia ada terhadap Syarikat, pengarah, pemegang saham, pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejennya berkenaan dengan sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul dalam apa jua cara sekalipun berkaitan denganProgram.


 • Dengan mengambil bahagian dalam Program,wakil Avon bersetuju tanpa syarat untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini (yang boleh dipinda dari semasa ke semasa dan oleh itu wakil Avon penyertaan berterusan dalam Program akan membentuk wakil penerimaan perubahan tersebut.), Notis Privasi Syarikat dan keputusan Syarikat terhadap Pemenang.


 • Anda boleh mendapatkan teks penuh Notis Privasi Syarikat di laman web Syarikat [https://shop.avon.my/]


Program Avon Oktober hingga Disember 2023 untuk Perekrut Terma & Syarat:

 • Program GAIN (“Program”) akan berlangsung dari 1 Oktober 2023 hingga 29 Februari 2024 ("Tempoh Program").
 • Promosi ini hanya terpakai kepada Pembantu Avon Puteri ("AP") yang mendaftar semasa Tempoh Program ("Pembantu AP”). Pembantu AP yang layak mesti mengekalkan kedudukan yang baik sepanjang Tempoh Kenaikan Pangkat dan tidak boleh digantung, dibatalkan atau ditamatkan oleh mereka AP masing-masing.
 • Wakil Baru Bulan 1, Bulan 2 dan Bulan 3 ditakrifkan seperti berikut:

Wakil baru

Bulan 1 (“LOA 1”)

Bulan 2 (“LOA 2”)

Bulan 3 (“LOA 3”)

wakil baru Oktober

Oktober

November

Disember

wakil November

November

Disember

Januari

wakil Disember

Disember

Januari

Februari

 • Untuk layak mendapat bonus LOA 1, Pembantu AP yang layak mesti memenuhi keperluan sasaran bulanan untuk Peringkat AP masing-masing pada bulan kalendar Oktober hingga Disember. Peringkat untuk AP akan dilampirkan dalam Lampiran A.
  • AP Tahap 1: Terima hadiah bulanan bernilai RM150.00 bagi setiap Pembantu AP yang layak (terhad kepada maksimum 3 Pembantu AP bagi setiap AP). Merekrut sekurang-kurangnya 75 wakil baharu setiap bulan kalendar dari Oktober 2023 hingga Disember 2023, yang memenuhi keperluan pembelian minimum bulanan sebanyak RM100.00 bersih setiap wakil
  • AP Tahap 2: Terima hadiah bulanan bernilai RM100.00 bagi setiap Pembantu AP yang layak (terhad kepada maksimum 3 Pembantu AP bagi setiap AP). Merekrut sekurang-kurangnya 50 wakil baharu dalam bulan kalendar Oktober 2023 hingga Disember 2023, yang memenuhi keperluan pembelian minimum bulanan RM100.00 bersih setiap wakil. Pembantu AP Tahap 2 yang memenuhi keperluan sasaran untuk Tahap 1 juga akan layak mendapat ganjaran Tahap
   • Pembantu AP Tahap 2 hanya akan mendapat satu (1) ganjaran iaitu ganjaran yang lebih tinggi.
  • AP Tahap 3: Terima hadiah bulanan bernilai RM50.00 setiap pembantu AP yang layak (terhad kepada maksimum 3 pembantu AP setiap AP). Merekrut sekurang-kurangnya 25 wakil baharu dalam bulan kalendar Oktober hingga Disember, yang memenuhi keperluan pembelian minimum bulanan RM100.00 bersih setiap wakil. Pembantu AP Tahap 3 yang memenuhi keperluan sasaran untuk Tahap 1 atau Tahap 2 juga boleh layak untuk ganjaran masing-masing. Pembantu AP Tahap 3 hanya akan mendapat satu (1) ganjaran iaitu ganjaran yang lebih tinggi.
 • Untuk layak mendapat bonus LOA 2, pembantu AP yang layak mesti melibatkan diri secara aktif dan mengekalkan wakil baharu yang diambil antara Oktober 2023 dan Disember 2023, memastikan mereka membuat pembelian berulang minimum RM150.00 bersih pada Bulan 2 (lihat Klausa 3 di atas).
  • Terima hadiah bernilai RM15.00 setiap wakil yang memenuhi pembelian minimum Bulan 2 sebanyak RM150.00 bersih. Bonus diperuntukkan bagi setiap AP yang layak dan dikongsi di kalangan pembantu AP yang layak.
 • Untuk melayakkan diri untuk Bonus LOA 3, pembantu AP yang layak mesti melibatkan diri secara aktif dan mengekalkan wakil baharu yang diambil antara Oktober 2023 dan Disember 2023, memastikan mereka membuat pembelian berulang minimum RM200.00 bersih pada Bulan 3 (lihat Klausa 3 di atas).
  • Terima hadiah bernilai RM20.00 setiap wakil yang memenuhi pembelian minimum Bulan 3 sebanyak RM200.00 bersih. Bonus diperuntukkan bagi setiap AP yang layak dan dikongsi di kalangan pembantu AP yang layak.
 • Jika Wakil yang layak membuat pembelian merentasi berbilang AP dan/atau saluran, bonus akan diperuntukkan kepada AP atau saluran dengan perkadaran tertinggi pembelian gabungan Wakil.
 • Pembantu AP dan AP yang layak yang memenuhi kriteria di bawah Fasal 4, 5, atau 6 akan dimaklumkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari akhir setiap bulan kalendar, dan hadiah akan ditebus pada akhir bulan kalendar berikutnya.
 • Pembantu AP dan AP yang layak tidak akan layak untuk sebarang promosi perekrut Avon lain atau digabungkan dengan mana-mana promosi lain melainkan dibenarkan sebaliknya oleh Avon mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Avon berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan item yang diberikan dengan item yang sama nilainya, tanpa perlu memberi sebarang notis atau alasan kepada mana-mana orang.
 • Avon boleh meminda atau mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis awal, dan perubahan tersebut akan berkuat kuasa serta-merta selepas menyiarkan terma dan syarat yang dikemas kini di laman web Avon atau melalui saluran komunikasi lain yang sesuai.
 • Syarikat berhak untuk membatalkan kelayakan mana-manaPembantu APsekiranya Syarikat hanya mengetahui dan/atau percaya bahawa Peserta:
  • terlibat dalam kelakuan tidak beretika, menyalahi undang-undang dan/atau penipuan atau gagal mematuhi mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Pyramid 1993, Tatakelakuan Persatuan Jualan Langsung Malaysia, atau mana-mana polisi, garis panduan atau prosedur operasi standard Syarikat;
  • membuat pemulangan produk bagi produk yang dibeli dalam Tempoh yang membawa kepada pengurangan kriteria kelayakan yang dinyatakan dalam perenggan 4 Terma dan Syarat ini;
  • mempunyai akaun tertunggak dan/atau jumlah terhutang/terhutang kepada Syarikat; dan/atau
  • yang Perjanjian Wakil Jualan Bebas dengan Syarikat ditamatkan atas apa jua sebab pada masa pemenang untuk Program ditentukan.


 • Jika perlu berbuat demikian, pihakPembantu APhendaklah melaksanakan semua dokumentasi seperti yang dianggap perlu oleh Syarikat untuk membenarkan Syarikat dan penerima serah hak mereka menggunakan, memaparkan, menyalin, mengubah suai, mengedar, menerbitkan, menjual, menyerahkan, menukar, melesenkan, sub-lesen, di mana-mana dan semua lokasi, dalam apa-apa medium, bentuk atau format, dalam sebarang nombor, imej atau rupa atau namanya dalam mana-mana gambar, imej, video, gambar bergerak, rakaman bunyi dan pengeluaran semulanya, dan apa-apa maklumat biografi yang diberikan olehPembantu APkepada Avon.


 • Penyertaan dalam Program ini merupakanPembantu APpersetujuan untuk Syarikat menggunakanPembantu APnama dan gambar untuk tujuan promosi dan pemasaran.


 • Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami, atau untuk sebarang kecederaan peribadi yang mungkin dialami, akibat daripadaPembantu APmenyertai Program dan atau memenangi/penggunaan Hadiah.


 • Dengan menyertai Program ini, pihakPembantu APs bersetuju dengan terma yang dinyatakan dalam Notis Privasi Syarikat, bahawa data peribadinya yang dikumpul atau diberikan oleh/kepada Syarikat boleh diproses, disimpan, dikumpul, digunakan oleh Syarikat, dan mungkin didedahkan kepada pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad. kepada kumpulan syarikat Syarikat, sama ada di dalam atau di luar Malaysia untuk sebarang tujuan. Sekiranya Peserta menarik balik persetujuan untuk pemprosesan, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan data peribadinya oleh Syarikat, Peserta hendaklah memberitahu Syarikat tentang niatnya secara bertulis.


 • Syarikat mengecualikan dan menafikan sebarang representasi, waranti dan/atau jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang jaminan ke atas kualiti dan/atau kebolehdagangan untuk tujuan khusus produk yang dijual oleh Syarikat.


 • ThePembantu APbersetuju untuk mengetepikan sebarang hak yang mungkin dia ada terhadap Syarikat, pengarahnya, shareholpegawai, pekerja, wakil dan/atau ejennya berkenaan dengan sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul dalam apa jua cara sekalipun berkaitan dengan Program.


 • Dengan menyertai Program ini, pihakPembantu APbersetuju tanpa syarat untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini (yang boleh dipinda dari semasa ke semasa dan oleh ituPembantu APPenyertaan berterusan dalam Program ini akan membentukPembantu APs penerimaan perubahan tersebut.), Notis Privasi Syarikat dan keputusan Syarikat terhadap Pemenang.


 • Anda boleh mendapatkan teks penuh Notis Privasi Syarikat di laman web Syarikat[https://shop.avon.my/]

Loading
Loading