CLICK HERE FOR ENGLISH

Notis Privasi Global untuk Wakil dan Perunding


Untuk apa Notis Privasi ini digunakan?

Avon Cosmetics (M) Sdn. Bhd., sebagai sebahagian daripada Kumpulan Syarikat Natura &Co sekutu dan anak syarikatnya ("Natura &Co", "kami"), komited sepenuhnya terhadap pengumpulan, penggunaan dan penjagaan data peribadi wakil dan perundingnya dengan cara yang bertanggungjawab. Notis Privasi Global untuk Wakil dan Perunding ("Notis Privasi") ini memberi anda maklumat tentang cara kami mengumpul, menggunakan, dan berkongsi data peribadi melalui laman web,  produk, aplikasi mudah alih atau laman web lain kami yang memaparkan Notis Privasi ini.

Sekiranya anda berada dalam bidang kuasa yang mengiktiraf konsep Pengawal Data  atau yang serupa, Pengawal Data adalah entiti Natura &Co (termasuk Kumpulan Syarikat) yang anda mempunyai hubungan pelanggan. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang cara Data Peribadi anda digunakan, anda boleh menghubungi Pengawal Data melalui jabatan Pegawai Perlindungan Data (DPO).di sini.

Takrifan Utama

Istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan sebaliknya dalam Notis ini mempunyai maksud berikut:

 • Data Peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu hidup yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti..
 • Data Peribadi Sensitif bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan asal usul kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain, keahlian kesatuan sekerja, rekod/ sejarah jenayah  atau pemprosesan data genetik atau data biometrik, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks orang asli atau orientasi seksual.  Bergantung pada negara yang anda berasaskan data peribadi sensitif juga boleh merujuk kepada maklumat peribadi yang, setelah bocor atau digunakan secara haram, boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang sebenar, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat mengenai status yang ditetapkan khas, akaun kewangan, penjejakan lokasi individu, serta maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur atau maklumat mengenai keselamatan sosial, Lesen memandu, pengenalan negeri, dan nombor pasport, geolokasi tepat, gabungan alamat e-mel, kad debit, atau kad kredit dengan kod keselamatan atau akses, kata laluan, atau kelayakan lain yang membolehkan akses ke akaun kewangan.
 • Pemprosesan bermaksud penggunaan data peribadi termasuk pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyesuaian atau pengubahan, analisis, pengambilan semula, perundingan, menyediakan atau menyekat akses kepada (termasuk akses jauh), pendedahan, penyebaran, penjajaran, penyalinan, pemindahan, penyimpanan, pemadaman, hosting, gabungan, pemusnahan, pelupusan, atau penggunaan atau pengendalian data peribadi yang lain.
 • Pengawal Data bermaksud orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi. Di syarikat kami, pengawal data utama adalah Natura & Co., syarikat induk kami
 • Pihak Ketiga bermaksud mana-mana orang sebenar atau entiti undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau mana-mana badan lain selain Subjek Data, Pengawal Data, mana-mana vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan yang semata-mata atau bersama-sama memproses data peribadi bagi pihak Pengawal Data dan bertindak atas arahan Pengawal Data.
 • Subjek Data bermaksud orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti yang berkaitan dengan Data Peribadi
 • Kumpulan Syarikat Natura &Co: senarai penuh boleh didapati di sini.                    

Data Peribadi yang kami kumpul dan proses

Kami mengumpul, menyimpan, dan memproses Data Peribadi anda dalam beberapa cara termasuk:

 • Apabila anda dilantik sebagai wakil atau perunding mana-mana jenama kami.
 • Bergantung pada peranan anda, maklumat peribadi anda juga boleh diproses oleh Ketua Jualan sebagai pengawal bebas maklumat peribadi anda.  Ini bermakna Ketua Jualan boleh, secara bebas daripada kami menjalankan operasi perniagaan mereka, memproses maklumat peribadi anda.
 • Ketua Jualan biasanya akan menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang serasi dengan Notis Privasi ini.  Jika mereka menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang berbeza, mereka dikehendaki memberi anda maklumat privasi lanjut untuk mematuhi kewajipan undang-undang mereka sendiri di bawah undang-undang perlindungan data.
 • Apabila anda mengunjungi salah satu kedai runcit atau kaunter kami, termasuk jika anda mendaftar akaun dengan kami di kedai;
 • Apabila anda berkomunikasi dengan kami di mana-mana saluran kami (cth. platform pemesejan seperti mesej teks, sembang langsung, media sosial dan e-mel).

Kategori Data Peribadi berikut diikuti dengan maklumat mengenai sumber, tujuan, asas undang-undang dan pendedahan mereka.

Kategori Data Peribadi

Examples of Personal Data and their sources

Tujuan dan asas undang-undang untuk Pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi Asas

Pengecam mungkin termasuk nama dan butiran hubungan anda (gelaran, nama keluarga, nama pertama, nama lain, alamat pos, alamat penghantaran alternatif, alamat e-mel, nombor telefon), serta sebarang pengecam unik yang diperuntukkan kepada anda oleh kami (cth. ID Wakil / Perunding), dan sebarang foto profil yang anda muat naik ke sistem kami, tarikh lahir anda, butiran perbankan anda.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memenuhi pesanan tersebut dan memberikan komisen, rebat, diskaun dan insentif yang sesuai. Ini adalah untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda. Kami juga boleh menggunakan maklumat anda untuk menjalankan pemeriksaan identiti sebelum kami memberi anda had akaun untuk membeli produk mengikut terma pembayaran; dan pemeriksaan kredit untuk menuntut atau mempertahankan sebarang tuntutan undang-undang, termasuk menunutut apa-apa hutang yang terhutang oleh anda, untuk memenuhi kepentingan perniagaan kami yang sah (jika berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berdasarkan), dalam memastikan kami boleh melaksanakan hak undang-undang kami dengan sewajarnya. Kami menggunakan pihak ketiga untuk menjalankan pemeriksaan ini.

Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel, SMS atau telefon atas sebab-sebab pentadbiran atau operasi, contohnya untuk menghantar pengesahan pesanan anda dan pembayaran anda.

Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel untuk menghantar e-mel pemasaran dan perkhidmatan untuk memperkenalkan insentif kami kepada anda atau menghantar ulasan produk/tinjauan kepada anda.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berasaskan, kami akan memproses Data Peribadi tersebut berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berada), untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Data Peribadi Sensitif

Kami mengehadkan keadaan di mana kami mengumpul dan memproses data kategori khas ini.  

Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin telah meminta perkhidmatan atau produk yang tidak melibatkan pengumpulan data kategori khas secara langsung, tetapi mungkin menyiratkan atau mencadangkan agama, kesihatan atau data kategori khas lain, seperti kebimbangan kulit dan kejadian buruk daripada anda yang mungkin termasuk maklumat mengenai kesihatan dan etnik anda.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi ini untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk pendaftaran dalam pertandingan dan promosi; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami dalam kumpulan syarikat Natura &Co; apabila kami melaksanakan tugas kami dalam kontrak dengan anda.

Kami memproses Data Peribadi ini berdasarkan persetujuan anda atau seperti  yang dibenarkan oleh undang-undang negara yang terpakai di mana anda berada.

Data peribadi ini boleh dikongsi untuk tujuan perniagaan dalam Kumpulan Syarikat Natura &Co dan dengan penyedia perkhidmatan.

Data Komersial

Maklumat mengenai pembelian anda daripada kami, rekod komisen dan diskaun dan maklumat talian pelaporan anda, serta maklumat mengenai pilihan anda untuk jenis produk tertentu.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengkhususkan perkhidmatan kami dengan keperluan dan keutamaan anda dan untuk memberikan anda pengalaman Wakil dan Perunding yang diperibadikan.

Untuk membantu anda menjual produk produk kami kepada pelanggan anda, kami boleh menghubungi anda melalui e-mel, SMS atau telefon mengenai produk dan tawaran kami. Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami ada mengenai anda (termasuk sejarah pembelian anda) untuk membina profil mengenai pilihan anda dan untuk menghantar produk dan tawaran yang disesuaikan dengan anda untuk memastikan kami menjalankan perniagaan kami dengan paling berkesan.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berasaskan, kami akan memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berdasarkan),  , untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda, untuk mematuhi kewajipan  undang-undang, atau seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kesimpulan yang diambil daripada Data Peribadi lain

Ini termasuk profil yang mencerminkan keutamaan, ciri, trend psikologi, kecenderungan, tingkah laku, sikap, kecerdasan, kebolehan, dan bakat seseorang. Ia juga termasuk maklumat yang ditentukan tentang anda dari media sosial seperti gambar profil anda, kesukaan, lokasi dan senarai rakan serta pilihan produk.

Kami menerima inferens ini secara tidak langsung daripada anda (contohnya daripada memerhatikan tindakan anda di Laman kami) atau daripada pihak ketiga, seperti pembekal analisis data.

Kami menggunakan Data Peribadi tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; dan / atau untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan. Kami juga mungkin menggunakannya untuk memberikan anda salinan surat berita kami dan maklumat mengenai produk kami, pelancaran kedai, perkongsian dan acara di kedai, menghubungi anda mengenai perkara berkaitan perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan data anda untuk mengumpul maklum balas daripada anda, untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam penyelidikan pelanggan atau kumpulan fokus, untuk memaklumkan kepada anda tentang produk dan peluang komersial yang mungkin anda minati, untuk meningkatkan pengalaman anda sebagai Wakil atau Perunding dengan membina profil pilihan anda (termasuk rekod pembelian), untuk menawarkan produk dan tawaran yang diperibadikan; untuk membolehkan penyertaan anda dalam promosi, pertandingan, cabutan hadiah, dan tawaran istimewa kami; untuk menambah baik produk dan perkhidmatan baru yang sedia ada; dan untuk memenuhi tujuan pentadbiran dan komersial kami dan kepentingan dalam aktiviti seperti untuk tujuan keselamatan, statistik dan analisis pemasaran, penyelenggaraan dan pembangunan sistem, dan untuk menguruskan jaminan produk dan bayaran balik.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara tempat anda berasaskan, kami akan memproses Data Peribadi ini berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara yang anda berada), dan, apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda. 

Data Komunikasi

 • Kami mungkin mengumpul data komunikasi daripada pelbagai sumber, termasuk senarai kenalan, maklumat demografi yang asalnya dikumpulkan daripada syarikat lain dalam kumpulan Natura &Co, dan Data Peribadi yang diperoleh secara sah daripada pihak ketiga yang lain, yang mungkin digabungkan dengan maklumat lain yang kami kumpulkan untuk tujuan yang diterangkan dalam bahagian ini, termasuk maklumat mengenai komunikasi anda dengan kami (cth. e-mel anda,  surat, panggilan, jawatan dan mesej di media sosial kami). Ini mungkin termasuk komunikasi dengan Pengurus Jualan, Pengurus Serantau dan/atau Usahawan Kecantikan jika mereka berkongsi komunikasi sedemikian dengan kami.

Kami menggunakan Data tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; dan / atau untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berada, kami akan memproses Data Peribadi ini berdasarkan kepentingan sah kami  (jika berkenaan dan bergantung kepada negara tempat anda berada), untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda dan, apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda.

Data Peribadi Lain yang mungkin kami kumpulkan dengan persetujuan anda

Kami mendapat maklumat ini secara langsung daripada anda. Ini mungkin termasuk:

 • Maklumat yang ditentukan tentang anda daripada media sosial seperti gambar profil, kesukaan, lokasi dan senarai rakan anda.
 • butiran geolokasi apabila menggunakan salah satu aplikasi mudah alih kami;
 • Maklumat lain yang kami kumpulkan daripada anda dengan persetujuan anda.

Kami menggunakan Data Peribadi ini untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat Natura &Co; apabila kami melaksanakan tugas kami dalam kontrak dengan anda; dan/atau untuk memproses Data Peribadi yang diperlukan untuk penilaian dan penerimaan pelanggan dan untuk membantu anda mencari kedai terdekat anda.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berada, kami akan memproses Data Peribadi ini berdasarkan kepentingan sah  kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara yang anda berada),  dan untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda dan, apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda.

Berapa lama kami menyimpan Data Peribadi anda

Kami menyimpan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis ini. Setakat mana penyimpanan Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini, data anda akan dipadamkan, melainkan data anda diperlukan untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini,  atau pengekalan selanjutnya adalah wajib oleh undang-undang yang terpakai dan/atau perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia atau untuk melindungi kepentingan sah kami (jika terpakai bergantung pada negara tempat anda berada), termasuk penubuhan, pelaksanaan, atau pembelaan terhadap sebarang tuntutan undang-undang yang sedia ada atau berpotensi. Tempoh pengekalan kami ditentukan mengikut keperluan undang-undang negara anda berasaskan.

Bagaimana kami berkongsi dan mendedahkan Data Peribadi anda

Sebagai sebuah Syarikat global, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada:

 • Kumpulan Syarikat Natura &Co;
 • Pelanggan, Wakil lain, Ketua Jualan; dan/atau Francaisi Natura &Co;
 • Pihak ketiga yang menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk membantu kami menjalankan perniagaan kami dan meningkatkan perkhidmatan kami;
 • Juruaudit luar dan atau penasihat undang-undang;
 • Pihak-pihak lain yang kami diberi kuasa atau dikehendaki oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat;
 • Penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan yang lain. Untuk berbuat demikian, pihak berkuasa memerlukan perintah atau waran kehakiman yang sesuai, yang mana mereka perlu menunjukkan bahawa pendedahan maklumat yang diminta atau dipintas diperlukan . Kami berhak untuk mencabar permintaan ini.

Kami mungkin berkongsi atau memindahkan Data Peribadi anda semasa proses penyusunan semula secara langsung atau tidak langsung termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggabungan, pengambilalihan, penyahgaraman, kebankrapan, dan penjualan semua atau sebahagian aset kami. Data Peribadi anda mungkin dikongsi berikutan selesainya transaksi tersebut dan/atau semasa penilaian sementara menunggu pemindahan (tertakluk kepada keperluan kerahsiaan). Jika dipindahkan, Data Peribadi anda akan kekal tertakluk kepada Notis Privasi ini atau polisi yang, sekurang-kurangnya, melindungi privasi anda pada tahap yang sama seperti Notis Privasi ini melainkan anda bersetuju sebaliknya.

Pemindahan Data Antarabangsa: Kami boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu dan anak syarikat kami atau kepada pihak ketiga yang lain, mengikut undang-undang tempatan yang berkenaan, bergantung pada negara yang anda berada. Kami juga boleh memindahkan Data Peribadi anda dari negara atau bidang kuasa anda ke negara atau bidang kuasa lain mengikut keperluan undang-undang.

 • Untuk pemindahan data antarabangsa yang tertakluk kepada EEA, UK dan Swiss Law kami terutamanya menggunakan Klausa Kontrak Standard Suruhanjaya Kesatuan Eropah.
 • Untuk pemindahan antara bidang kuasa lain, kami mungkin bergantung pada mekanisme undang-undang lain untuk pemindahan antarabangsa, yang sesuai di bawah undang-undang yang berkaitan.
 • Kami juga telah membuat kesimpulan dan melaksanakan Perjanjian Intra-Kumpulan untuk memastikan pemindahan data peribadi yang selamat dan sah berlaku di kalangan entiti dalam Kumpulan Syarikat Natura &Co dan juga di kalangan negara-negara yang berbeza di seluruh dunia, di mana pemindahan tersebut diperlukan dalam perjalanan perniagaan.

Kami menjalankan Penilaian Kesan Pemindahan untuk melaksanakan langkah-langkah tambahan untuk memastikan data peribadi anda diproses di bawah piawaian yang terpakai di wilayah anda.

Data Peribadi Sensitif anda tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disenaraikan di atas melainkan kami memberi anda notis tentang tujuan tambahan tersebut.

Kami tidak menjual Data Peribadi anda atau Data Peribadi Sensitif anda, dan kami juga tidak berkongsinya dengan pihak ketiga untuk pengiklanan tingkah laku merentas konteks

Bagaimana kami melindungi Data Peribadi anda

Kami melaksanakan langkah-langkah teknikal, fizikal dan organisasi yang komprehensif untuk memastikan tahap keselamatan yang sesuai dengan risiko kepada data peribadi yang kami proses dan untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang yang berkenaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi integriti dan kerahsiaan data peribadi yang berterusan. Kami menilai dan memperbaiki langkah-langkah ini secara berterusan.

Bagaimana kami mengendalikan privasi kanak-kanak

Laman web kami direka bentuk dan ditujukan untuk orang dewasa. Kami memahami kepentingan mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk melindungi privasi dan keselamatan kanak-kanak yang menggunakan produk dan perkhidmatan Natura &Co.

Di mana salah satu laman web kami mungkin ditujukan untuk khalayak yang lebih muda, bergantung pada negara penonton kami berada,  kami mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga mengikut undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda mengetahui bahawa seorang kanak-kanak telah, melanggar Notis Privasi ini, mendaftar untuk surat berita e-mel, atau memberikan Data Peribadi mereka, sila laporkannya kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bahagian bawah Notis Privasi ini. Jika kami menyedari bahawa pengguna bawah umur telah memberikan Data Peribadi tanpa kebenaran ibu bapa, kami akan menamatkan akaun tersebut dan memadam semua Data Peribadi yang disediakan oleh pengguna tersebut setakat yang boleh dilaksanakan dan secepat yang dapat dilaksanakan.

Bergantung pada negara tempat anda berada, kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk menjalankan pemeriksaan pengesahan umur dan menguatkuasakan sebarang sekatan umur tersebut.

Hak anda berhubung dengan pemprosesan Data Peribadi anda

Bergantung pada negara yang anda berada, anda mungkin mempunyai beberapa atau semua hak berikut:

Untuk mendapatkan maklumat mengenai data peribadi yang diproses mengenai anda dan untuk mendapatkan salinan data tersebut (hak akses);

Untuk mendapatkan pembetulan apa-apa data peribadi yang tidak tepat dan, dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, penyempurnaan data peribadi yang tidak lengkap (hak untuk pembetulan) (sila beritahu kami jika dan sejauh mana data anda yang disimpan oleh kami telah berubah, supaya kami boleh membetulkan atau mengemas kini data masing-masing);

Sekiranya terdapat sebab yang sah, untuk meminta penghapusan data peribadi (hak untuk menghapuskan);

Untuk meminta sekatan pemprosesan data peribadi, jika keperluan undang-undang dipenuhi (hak untuk sekatan pemprosesan);

Untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, jika pemprosesan data adalah berdasarkan persetujuan, dengan syarat pengeluaran tersebut tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan data anda sebelumnya (penarikan balik persetujuan);

Sekiranya keperluan undang-undang dipenuhi, untuk menerima data peribadi yang diberikan oleh anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin dan untuk memindahkan data peribadi ini kepada pengawal lain atau, jika boleh dilaksanakan secara teknikal, untuk memindahkannya oleh kami (hak untuk mudah alih data); dan

Tidak tertakluk kepada keputusan semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau memberi kesan ketara kepada anda dengan cara yang sama, jika keperluan undang-undang tidak dipenuhi (hak untuk tidak tertakluk kepada pemprosesan automatik).

 • Untuk membantah, jika undang-undang yang berkenaan memperuntukkan, kepada pemprosesan data anda (hak untuk membantah):

yang sedang diproses untuk tujuan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara yang anda berada) melainkan jika kepentingan tersebut melebihi hak individu anda;

untuk tujuan pemasaran langsung, tanpa sebarang sebab khas

Bergantung pada negara yang anda berada, komunikasi pemasaran digital kami akan menyediakan mekanisme berhenti melanggan atau memilih keluar yang membolehkan anda mengubah suai pilihan komunikasi anda. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk keluar daripada komunikasi pemasaran, kami masih boleh menghubungi anda dengan komunikasi bukan promosi, seperti komunikasi mengenai hubungan perniagaan yang sedang berlangsung atau mesej pentadbiran.

Untuk melaksanakan hak-hak anda, termasuk penarikan balik persetujuan anda, sila hubungi kami di sini. Anda juga boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Untuk melindungi data anda daripada akses atau pengubahan yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga, semua permintaan mengenai maklumat peribadi anda akan tertakluk kepada pengesahan identiti individu yang meminta.  Kami berusaha untuk memberi respons kepada permintaan yang boleh disahkan dalam tempoh masa yang diperlukan.

Subjek Data yang merasakan bahawa kami tidak mematuhi Notis ini atau undang-undang perlindungan data yang terpakai berkenaan dengan Data Peribadinya boleh menghubungi kami  untuk mendaftarkan aduan; mengemukakan permintaan untuk melaksanakan hak; atau menangani apa-apa isu lain yang timbul di bawah Notis ini. Aduan oleh mana-mana orang juga boleh dirujuk kepada jabatan DPO melalui e-mel di sini.

Tanpa menjejaskan apa-apa remedi lain, anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan pada bila-bila masa.

Pendedahan ‘Shine the Light’

Undang-undang California membenarkan penduduk California meminta maklumat tertentu mengenai pendedahan Data Peribadi kami kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. Untuk membuat permintaan sedemikian, sila letakkan "Shine the Light" dalam bahagian "Butiran Permintaan" permintaan anda pada borang di atas atau dalam baris subjek, jika dikemukakan melalui e-mel. Perhatikan bahawa terdapat sekatan ke atas bilangan kali anda boleh menggunakan beberapa hak ini. Anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Ejen mesti memberikan bukti kebenaran anda. Kami mungkin menolak permintaan daripada ejen yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa oleh anda untuk bertindak bagi pihak anda. Kami mungkin perlu mengesahkan permintaan anda sebelum melengkapkannya. Sebagai contoh, kami mungkin meminta anda mengesahkan titik data yang kami sudah ada mengenai anda. Kami hanya akan menggunakan Data Peribadi yang diberikan dalam permintaan untuk mengesahkan identiti atau kuasa pemohon.

Data Geolokasi

Jika anda sebelum ini telah bersetuju untuk berkongsi maklumat geolokasi yang tepat dengan Perkhidmatan Digital kami, anda boleh memilih untuk menghentikan pengumpulan maklumat ini pada bila-bila masa dengan menukar keutamaan pada tetapan pelayar atau peranti mudah alih anda.

Pemberitahuan/Makluman Tolak

Jika anda telah membenarkan salah satu aplikasi mudah alih kami untuk menghantar pemberitahuan tolak atau makluman kepada anda, anda boleh menyahaktifkan mesej ini pada bila-bila masa dalam tetapan pemberitahuan pada peranti mudah alih anda.

Kebenaran Tersirat

Dengan membuat pesanan dan/atau terus aktif dalam hubungan kontrak komersial anda dengan kami, dan melainkan anda memberitahu kami sebaliknya, anda memperbaharui/memberi kebenaran untuk memproses data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Provasi ini.

Perubahan yang Kami Lakukan

Kami boleh mengemas kini Notis ini secara berkala, dan akan menyemak semula tarikh di bahagian bawah Notis ini untuk menggambarkan tarikh kemas kini tersebut berlaku. Jika kami membuat apa-apa perubahan penting dalam cara kami mengumpul, menggunakan, dan / atau berkongsi maklumat peribadi yang telah anda berikan, kami akan berusaha untuk memberi anda notis sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa, seperti dengan menyiarkan notis yang jelas di  laman web Syarikat.

Sekiranya terdapat perbezaan tafsiran atau makna antara versi Bahasa Inggeris dan terjemahan lain Notis Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Sila lihat versi Bahasa Inggeris notis Privasi ini di sini.

Tarikh Kuatkuasa: 22 December 2022

Dikemas kini: 20 September, 2023

Loading
Loading